Nowe wskaźniki i limity podatkowe na 2014 rok

Październik już upłynął, co pozwala na wyliczenie nowych granicznych kwot obowiązujących na 2014 rok. Mały podatnik Małym podatnikiem w 2014 będą podatnicy, których przychód brutto (razem z VAT) nie przekroczy w 2013 kwoty 5 068 000zł. Natomiast podatnicy prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie – limit dla nich wyniesie 190 000zł. Jednorazowa amortyzacja Łączna wartość jednorazowych odpisów nie...

ZUS przygotowuje nowe druki

We wrześniu Minister Pracy i Polityki Społecznej wydał nowe rozporządzenie regulujące wzory zgłoszeń, raporty imienne, zgłoszenia płatnika, deklaracje rozliczeniowe i inne podstawowe druki używane na co dzień przez płatników.  Nowe przepisy wejdą w życie w listopadzie bieżącego roku. ZUS przygotowuje następujące formularze: ZUS ZUA, ZUS ZCNA, ZUS ZZA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA, ZUS ZSWA, ZUS...

Urlop nie dla inspektorów, MF zapowiada wzmożone kontrole

Rzeczniczka Ministerstwa Finansów Wiesława Dróżdż zapowiedziała wzmożone kontrole w miejscowościach wypoczynkowych, głównie dotyczące rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej. „Działaniami objęty będzie teren całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości wypoczynkowych, gdzie obserwuje się wzmożony ruch turystyczny. Podstawowym założeniem akcji, podobnie jak w latach poprzednich, jest kontrola wywiązywania się przez przedsiębiorców z obowiązków ewidencjonowania sprzedaży na kasach rejestrujących...

Prowadzenie profesjonalnej księgowości

Księgowość wydaje się dość skomplikowanym zagadnieniem i dla osób mających z nią niewiele wspólnego może ona wydawać się czarną magią. W rzeczywistości jednak tak nie jest, ponieważ podstawy księgowości jest w stanie zrozumieć i wprowadzić w życie praktycznie każda osoba, która włoży w to trochę wysiłku. Ponadto nikt nie powinien mieć też problemów przy prowadzeniu...

Składki na ubezpieczenia społeczne i podatki od składek ubezpieczeniowych

Składki na ubezpieczenia społeczne to opłaty nakładane na pracowników, pracodawców, osoby pracujące na własny rachunek lub wszystkie osoby podlegające podatkowi dochodowemu od osób fizycznych w celu pokrycia kosztów przyszłych wypłat, takich jak: emerytury, zasiłki społeczne itp. Dochody z wypłat mogą czasami nie zostać oddzielo­ne od dochodów rządowych z innych źródeł. Opłaty te są zwykle wnoszone...

Koszty pośrednie, stałe, wydziałowe i zmienne

Koszty pośrednie są kosztami niezwiązanymi bezpośrednio z produkowanym wyrobem. Do kosztów pośrednich możemy zaliczyć koszty zakupu, koszty placów budów, utrzymania wydziałów czy ogólnozakładowe. Pojęcie to funkcjonuje w rachunkowości. Przepisy podatkowe nie przewidują podziału na koszty pośrednie i bezpośrednie. Koszty stałe to koszty, których wielkość nie jest zależna od rozmiarów działalno­ści. O kosztach stałych możemy mówić...

Koszty postępowania podatkowego i uzyskania przychodu

Koszty postępowania podatkowego są pokrywane przez Skarb Państwa, gminę bądź podmioty uczestniczące w postępowaniu przed organami podatkowymi. Zalicza się do nich koszty podróży i inne należności biegłych, tłumaczy oraz światków, które są ustalone zgodnie z przepisami o należnościach świadków i biegłych w postępowaniu sądowym, koszty podróży i inne wydatki dotyczące osobistego stawienia się strony strony,...

Koszty bezpośrednie, faktyczne i ogólnozakładowe

Koszty bezpośrednie są bezpośrednio związane z wyrobem, czyli można je przyporządkować konkretnemu wyrobowi. Do kosztów bezpośrednich można zaliczyć koszty materiałów bezpośrednich, płac pracowników zatrudnionych przy produkcji, obróbki obcej czy też przyrządów specjalistycznych. Pojęcie to funkcjonuje w rachunkowości. Przepisy podatkowe nie przewidują podziału na koszty pośrednie oraz koszty bezpośrednie. Koszty faktyczne to w prawie podatkowym rodzaj...

Koszty

Koszty stanowią w kategoriach ekonomicznych zużycie wszelkich czynników produkcji, czyli maszyn, surowców, materiałów, narzędzi, a także pracy ludzkiej w przedsiębiorstwie w pewnym, ściśle określonym okresie. Zużycie to jest wyrażone miernikiem pieniężnym. Koszty mogą być utożsamiane z nakładem lub wydatkiem. Koszty można grupować według różnorakich kryteriów. W rachunkowym ujęciu najbardziej rozpowszechniony jest podział na: koszty rodzajowe...

Amortyzacja majątku trwałego

Amortyzacją określamy zmniejszanie się w czasie wartości majątku trwałego danego przedsiębiorstwa. Wartość tego majątku spada w wyniku jego zużywania się w procesie produkcji. Patrząc na to z punktu widzenia rachunkowości, amortyzację traktuje się jako wydatek, który odzwierciedla część majątku trwałego firmy zużytą w ciągu roku. Jest ona elementem kosztów. Amortyzacja nie stanowi wydatku gotówkowego i...