Rewolucyjne zmiany VAT w 2014

Nadchodzący rok 2014 przynosi wiele rewolucyjnych zmian w podatkach, w szczególności w podatku od towarów i usług. Zmieniają się podstawowe zasady dotyczące tego podatku. Pomimo, że nowe przepisy zostały opublikowane wiele miesięcy wcześniej, większość drobnych przedsiębiorców nie jest przygotowana na nowe zasady rozliczeń. Od stycznia 2014 zniknie większość wyjątków w opodatkowaniu VAT – dla sprzedaży...

Ministerstwo zamierza ukrócić wysokie zasiłki

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało zmianę ustawy, mającą  wykluczyć możliwość opłacania przez kobiety zakładające działalność gospodarczą przed porodem, najwyższej dopuszczalnej prawem składki ubezpieczeniowej i pobierania tym samym podczas urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego bardzo wysokiego zasiłku macierzyńskiego. Po wprowadzeniu w życie proponowanych zmian, wysokość wyższego zasiłku będzie uzależniona od czasu opłacania wyższych składek. Minimalna wysokość...

Nowe prawo upadłościowe w zawieszeniu

Do końca roku pod obrady Rady Ministrów ma trafić nowa ustawa upadłościowa. Prace nad projektem przedłużają się, gdyż zakłada ona zmianę kolejności wierzycieli w dochodzeniu roszczeń od upadłego dłużnika. Aktualnie to Skarb Państwa ma pierwszeństwo, przed pozostałymi wierzycielami. Natomiast najnowszy projekt zakłada, że Skarb Państw utraci swoją uprzywilejowaną pozycję.

MPiPS uruchamia portal dla rodzin

Ministerstwa zdrowia, pracy, edukacji, transportu oraz kancelaria premiera połączyły siły i stworzyły portal informacyjny dla rodziny. Aktualna wersja beta serwisu rodzina.gov.pl udostępnia informacje na temat pomocy udzielanej przez państwo na rozmaitych etapach życia:

Dożywotnie użytkowanie

Dożywotnie użytkowanie to w prawie zwyczajowym prawo do użytkowania nieruchomości, według którego indywidualny benefic­jant jest uprawniony do dochodu lub określonych wypłat z tego tytułu do dnia swojej śmierci. W dniu śmierci beneficjanta dochód może zostać przeniesiony na innego dożywotniego dzierżawcę. Jego śmierć może oznaczać rozwiązanie umowy i przejście prawa własności na ostatecznego beneficjanta. W zarzą­dzie...

Udziałowy program emerytalny

Udziałowy program emerytalny to nowy rodzaj programu emerytur, który wprowadzono w kwietniu 2001 roku na terenie Wielkiej Brytanii. Pracodawcy, którzy zatrudniają 5 lub więcej osób, mają obowiązek zapewnić swoim pracowni­kom emerytury udziałowe. Emerytury udziałowe są również dostępne w upoważ­nionych instytucjach finansowych, takich jak zakłady ubezpieczeniowe, banki i to­warzystwa budowlane. Instytucje oferu­jące emerytury udziałowe mogą pobierać...

Uwzględnienie specjalnych płatności

Odsetki, które są płacone centrali przez powiązane z nią przedsiębiorstwo nie są przedmiotem zainteresowa­nia organów podatkowych, ale praktyka tego ro­dzaju może nie mieć uzasadnienia w przypadku banków międzynarodowych działających za po­średnictwem oddziałów udzielających i zaciągają­cych pożyczki. Depozyty składane w jednym od­dziale wypożyczane są przez inny oddział bądź centralę banku. W takim przypadku pierwszy od­dział powinien...

Składki na ubezpieczenia społeczne i podatki od składek ubezpieczeniowych

Składki na ubezpieczenia społeczne to opłaty nakładane na pracowników, pracodawców, osoby pracujące na własny rachunek lub wszystkie osoby podlegające podatkowi dochodowemu od osób fizycznych w celu pokrycia kosztów przyszłych wypłat, takich jak: emerytury, zasiłki społeczne itp. Dochody z wypłat mogą czasami nie zostać oddzielo­ne od dochodów rządowych z innych źródeł. Opłaty te są zwykle wnoszone...

Special commissioners – specjalni pełnomocnicy rządowi

Special commissioners, czyli specjalni pełnomocnicy rządowi to osoby, które w Wielkiej Brytanii profesjonalnie zajmują się rozstrzyganiem sporów ze Skarbem Państwa. Dzielą się na pełnomocników ogólnych i specjalnych. Ogólnie rzecz biorąc są to prawnicy, którzy posiadają co najmniej 10-letnią praktykę, wynagradzani za swoją pracę. Special commissioners muszą rozstrzygać kompleksowe sprawy podatkowe, zaś w przypadku pozo­stałych spraw...