Koszty bezpośrednie, faktyczne i ogólnozakładowe

Koszty bezpośrednie są bezpośrednio związane z wyrobem, czyli można je przyporządkować konkretnemu wyrobowi. Do kosztów bezpośrednich można zaliczyć koszty materiałów bezpośrednich, płac pracowników zatrudnionych przy produkcji, obróbki obcej czy też przyrządów specjalistycznych. Pojęcie to funkcjonuje w rachunkowości. Przepisy podatkowe nie przewidują podziału na koszty pośrednie oraz koszty bezpośrednie.

Koszty faktyczne to w prawie podatkowym rodzaj kosztów charak­teryzujący się tym, że dla celów ustalania podstaw opodatkowania bierze się pod uwagę koszty rzeczywiste, które ponosi podatnik w celu uzyskania przy­chodów, a nie koszty zryczałtowane.

Koszty ogólnozakładowe to grupa kosztów pośrednich wyróżniona w zależności od ich miejsca powstawania bądź funkcji. Kosztów ogólnozakładowych nie można odnieść do konkretnego wydziału produkcyjnego i dotyczą one jednostki gospodarczej jako całości. Mogą być one określone jako koszty zarządu, w ramach których są ujmowane koszty związane z utrzymaniem zarządu oraz organizacją i ogólną obsługą jednostki gospodarczej. Koszty te dotyczą wszystkich odmian działalności jednostki, czyli działalności podstawowej i pomocniczej. Miejscami powstawania kosztów ogólnozakładowych są komórki zarządu, magazyny, zakładowy ośrodek przetwarzania danych, laboratoria zakładowe itp.

Dodaj komentarz