Koszty

Koszty stanowią w kategoriach ekonomicznych zużycie wszelkich czynników produkcji, czyli maszyn, surowców, materiałów, narzędzi, a także pracy ludzkiej w przedsiębiorstwie w pewnym, ściśle określonym okresie. Zużycie to jest wyrażone miernikiem pieniężnym. Koszty mogą być utożsamiane z nakładem lub wydatkiem.

Koszty można grupować według różnorakich kryteriów. W rachunkowym ujęciu najbardziej rozpowszechniony jest podział na:

  • koszty rodzajowe materialne (np. amortyzacja, zużycie materiałów, paliwa, energii) i niematerialne (np. wynagrodzenia, składki na fundusz pracy, ubezpieczenie spo­łeczne, a także na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych); podział ten opiera się na elementach składowych procesu produkcji,
  • koszty bezpośrednie i koszty pośrednie; podział ten jest oparty na związku kosztów z poszczególnymi produktami (wyrobami),
  • koszty stałe oraz koszty zmienne; ten podział opiera się na reakcji k. na zmiany wielkości działalności,
  • koszty wydziałowe (np. k. zakupu i sprzedaży) i k. ogólne, tzn. k. organizacji, kierowania i nadzoru; podział ten jest oparty na związkach między procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie.

W kategoriach podatkowych koszty to jeden z dwóch podstawowych elementów mających wpływ na dochód jako przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym (koszty uzyskania przychodów). Z podatkowego punktu widzenia koszty mogą zostać podzielone na:

  • koszty, które nie stanowią uzyskania przychodów (nie mające wpływu na dochód jako przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym),
  • koszty, które stanowią uzyskanie przychodów (mające wpływ na dochód jako przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym).

Dodaj komentarz