Podatek od posiadania psa

Podatek od posiadania psa zaliczany jest do kategorii podatków i opłat lokalnych. Posiada dość długą tradycję, a motywem jego wprowadzenia były przede wszystkim względy ochrony weterynaryjnej. Podmiotami, na których ciąży obowiązek płacenia podatku, są tylko osoby fizyczne. Przedmiotem opodatkowania jest posiadanie psa. Podstawę wymiaru stanowi liczba posiadanych przez podatnika psów.

Kwotowa stawka podatku od jednego psa musi zamykać się w górnej granicy określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów. Konkretną wysokość stawek p.o.p.p. samodzielnie ustala każda rada gminy, uwzględniając warunki i miejscowe potrzeby. Należy zaznaczyć, że podobnie jak w innych podatkach lokalnych, stawka p.o.p.p. będzie także ulegała corocznym zmianom, odpowiednio do wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w gospodarce narodowej.

Pies
Pies

W podatku od posiadania psa występuje wiele zwolnień. Do powszechnie obowiązujących zawar­tych w ustawie (tzn. ogólnych) należą zwolnienia dyplomatyczne, socjalne oraz gospodarcze. Zwolnienia dyplomatyczne przysługują na zasadach wzajemności członkom personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium RP. Zwolnienia socjalne przysługują z tytułu posiadania psów służących jako pomoc dla osób niepełnosprawnych (głuchoniemych, niewidomych czy niedołężnych). Zwolnieniami tego typu objęte są również osoby, których wiek przekroczył 70 lat, a prowadzą one samodzielnie gospodarstwo domowe. Zwolnienie przysługuje tylko na jednego psa. Zwolnienie, z mocy ustawy, przysługuje również z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych – po 2 na każde gospodarstwo.

Ustawowe zwolnienia można uzupełniać zwolnieniami szczególnymi, które wprowadzane są na mocy uchwał poszczególnych rad gmin. Przeważnie są to zwolnienia dla osób zajmujących się ochroną mienia społecznego czy ogródków działkowych.

Często zdarza się, że gminy rezygnują z poboru podatków od psów, jednakże jest to sprzeczne z orzecznictwem Najwyższego Sądu Administracyjnego w tej sprawie.

Zasady ustalania poboru oraz terminy płatności p.o.p.p. określane są przez radę gminy.

 

Dodaj komentarz