Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn jest podatkiem nakładanym na nabycie przez osoby fizyczne własności przedmiotów, które znajdują się na terenie kraju i praw majątkowych wykonywanych w kraju w drodze spadku lub darowizny. Podatkowi podlega też nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci oraz nabycie własności rzeczy i innych praw majątkowych przez zasiedzenie.

Nabycie własności rzeczy, które znajdują się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega temu podatkowi tylko wtedy, gdy w momencie otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca posiadał obywatelstwo polskie bądź miał miejsce stałego pobytu w Polsce.

Podatkowi od spadków i darowizn  nie podlega nabycie własności rzeczy ruchomych znajdujących się na terenie kraju bądź praw majątkowych podlegających wykonaniu w kraju, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani też spadkodawca lub darczyńca nie posiadali obywatelstwa polskiego i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby w Polsce. Oprócz tego podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie w drodze spadku lub darowizny praw do projektów wynalazczych, praw autorskich i praw pokrewnych, wzorów zdobniczych, znaków towarowych i wierzytelności wynikających z nabycia tych praw.

Obecnie obowiązujące przepisy w zakresie podatku od spadków i darowizn znajdują się w ustawie z 28 lipca 1983 r. (a konkretniej w Dzienniku Ustaw z 1997 roku nr 16, poz. 89 ze zmianami). Obo­wiązek podatkowy obciąża nabywcę własności rzeczy i praw majątkowych, zaś w przypadku darowizny zarówno na obdarowanym, jak i darczyńcy.

Podstawą opodatkowania jest wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu wszelkich długów i ciężarów. Wartość ta ustalana jest na podstawie stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeśli przed dokonaniem wymiaru podatku nastąpi ubytek rzeczy, który spowodowała siła wyższa, przy ustalaniu wartości przyjmuje się stan rzeczy w dniu dokonania wymiaru, zaś odszkodowanie za ubytek przysługujące z tytułu ubezpieczenia wliczane jest do podstawy wymiaru.

Jeżeli spadkobierca i zapisobiorca lub obdarowany zostali obciążeni obowiąz­kiem wykonania polecenia lub zapisu, wartość obciążenia z tego tytułu stanowi ciężar spadku (zapisu) lub darowizny, o ile polecenie zostało wykonane. Do długów i ciężarów zalicza się także koszty ostatniej choroby spadkodawcy, jeżeli nie pokryto ich za jego życia i z jego majątku, koszty zorganizowania pogrzebu spadkodawcy, wliczając w to nagrobek, w takim zakresie, w jakim koszty te odpowiadają zwyczajom, jakie panują w określonym środowisku. Oprócz tego dochodzą jeszcze koszty postępowania spadkowego, wynagrodzenie osoby wykonującej testament, obowiązki dotyczące sporządzenia zapisów i poleceń znajdujących się w testamencie, wypłaty z tytułu zachowku, a także inne obowiązki, które wynikają z przepisów kodeksu cywilnego i odnoszą się do spadków.

Dodaj komentarz