Prawo rzeczowe

Prawo rzeczowe jest działem prawa cywilnego, który reguluje powstawanie, treść, zmianę oraz ustanie prawa własności i innych praw do rzeczy, a w pewnych sytuacjach także nie do rzeczy, np. użytkowanie prawa. Prawo rzeczowe ma charakter prawa bezwzględnego, czyli jest skuteczne erga omnes – wobec każdego.

W Polsce kwestie dotyczące prawa rzeczowego regulowane są przez drugą księgę kodeksu cywilnego – Własność i inne prawa rzeczowe, a także przez różne ustawy szczegółowe, jak np. ustawa o własności lokali, ustawa o zastawie rejestrowym czy ustawa o księgach wieczystych i hipotece.

Dla prawa rzeczowego w Polsce charakterystyczne jest to, że ustawodawca zamknął katalog praw rzeczowych. Jest to tak zwana zasada numerus clausus praw rzeczowych: użytkowanie, służebność, własność, użytkowanie wieczyste, hipoteka, zastaw, spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu.

Dodaj komentarz