Składki na ubezpieczenia społeczne i podatki od składek ubezpieczeniowych

Składki na ubezpieczenia społeczne to opłaty nakładane na pracowników, pracodawców, osoby pracujące na własny rachunek lub wszystkie osoby podlegające podatkowi dochodowemu od osób fizycznych w celu pokrycia kosztów przyszłych wypłat, takich jak: emerytury, zasiłki społeczne itp.

Dochody z wypłat mogą czasami nie zostać oddzielo­ne od dochodów rządowych z innych źródeł. Opłaty te są zwykle wnoszone w formie obowiązkowych składek ubezpieczeniowych, ale często mogą za­leżeć np. od dochodu pracownika. Składki na ubezpieczenia społeczne coraz bardziej się upodobniają do zwykłych podatków, a nie do składek ubezpieczeniowych.

Podatki od składek ubezpieczeniowych to podatki nakładane na obowiązkowe składki ubez­pieczeniowe. W większości krajów płatności z tego tytułu odlicza się przy obliczaniu dochodu pod­legającego opodatkowaniu. W niektórych państwach płatności te mogą być traktowane jako nie pod­legające odliczeniom podatki z tytułu wypracowa­nego dochodu.

Dodaj komentarz