Koszty pośrednie, stałe, wydziałowe i zmienne

Koszty pośrednie są kosztami niezwiązanymi bezpośrednio z produkowanym wyrobem. Do kosztów pośrednich możemy zaliczyć koszty zakupu, koszty placów budów, utrzymania wydziałów czy ogólnozakładowe. Pojęcie to funkcjonuje w rachunkowości. Przepisy podatkowe nie przewidują podziału na koszty pośrednie i bezpośrednie. Koszty stałe to koszty, których wielkość nie jest zależna od rozmiarów działalno­ści. O kosztach stałych możemy mówić...