Rewolucyjne zmiany VAT w 2014

Nadchodzący rok 2014 przynosi wiele rewolucyjnych zmian w podatkach, w szczególności w podatku od towarów i usług. Zmieniają się podstawowe zasady dotyczące tego podatku. Pomimo, że nowe przepisy zostały opublikowane wiele miesięcy wcześniej, większość drobnych przedsiębiorców nie jest przygotowana na nowe zasady rozliczeń. Od stycznia 2014 zniknie większość wyjątków w opodatkowaniu VAT – dla sprzedaży...

Koszty pośrednie, stałe, wydziałowe i zmienne

Koszty pośrednie są kosztami niezwiązanymi bezpośrednio z produkowanym wyrobem. Do kosztów pośrednich możemy zaliczyć koszty zakupu, koszty placów budów, utrzymania wydziałów czy ogólnozakładowe. Pojęcie to funkcjonuje w rachunkowości. Przepisy podatkowe nie przewidują podziału na koszty pośrednie i bezpośrednie. Koszty stałe to koszty, których wielkość nie jest zależna od rozmiarów działalno­ści. O kosztach stałych możemy mówić...

Koszty postępowania podatkowego i uzyskania przychodu

Koszty postępowania podatkowego są pokrywane przez Skarb Państwa, gminę bądź podmioty uczestniczące w postępowaniu przed organami podatkowymi. Zalicza się do nich koszty podróży i inne należności biegłych, tłumaczy oraz światków, które są ustalone zgodnie z przepisami o należnościach świadków i biegłych w postępowaniu sądowym, koszty podróży i inne wydatki dotyczące osobistego stawienia się strony strony,...

Koszty bezpośrednie, faktyczne i ogólnozakładowe

Koszty bezpośrednie są bezpośrednio związane z wyrobem, czyli można je przyporządkować konkretnemu wyrobowi. Do kosztów bezpośrednich można zaliczyć koszty materiałów bezpośrednich, płac pracowników zatrudnionych przy produkcji, obróbki obcej czy też przyrządów specjalistycznych. Pojęcie to funkcjonuje w rachunkowości. Przepisy podatkowe nie przewidują podziału na koszty pośrednie oraz koszty bezpośrednie. Koszty faktyczne to w prawie podatkowym rodzaj...