Udziałowy program emerytalny

Udziałowy program emerytalny to nowy rodzaj programu emerytur, który wprowadzono w kwietniu 2001 roku na terenie Wielkiej Brytanii. Pracodawcy, którzy zatrudniają 5 lub więcej osób, mają obowiązek zapewnić swoim pracowni­kom emerytury udziałowe.

Emerytury udziałowe są również dostępne w upoważ­nionych instytucjach finansowych, takich jak zakłady ubezpieczeniowe, banki i to­warzystwa budowlane. Instytucje oferu­jące emerytury udziałowe mogą pobierać maksymalną prowizję za zarządzanie fun­duszem w wysokości nie większej niż 1% wartości funduszu emerytalnego w każ­dym roku, plus koszty i opłaty (np. opłaty skarbowe).

Wszelkie dodatkowe usługi i opłaty nie uwzględnione w przepisach prawnych, takie jak doradztwo w zakre­sie wyboru emerytury lub ubezpieczenia na życie, muszą mieć charakter opcjonalny. Wszystkie systemy udziałowe za­kładają wpłaty w wysokości co najmniej 20 funtów, płatne tygodniowo, miesięcz­nie lub w rzadszych, regularnych ratach. System musi być prowadzony przez po­wierników lub przez upoważnionego udziałowego zarządcę.

Dodaj komentarz