Uwzględnienie specjalnych płatności

Odsetki, które są płacone centrali przez powiązane z nią przedsiębiorstwo nie są przedmiotem zainteresowa­nia organów podatkowych, ale praktyka tego ro­dzaju może nie mieć uzasadnienia w przypadku banków międzynarodowych działających za po­średnictwem oddziałów udzielających i zaciągają­cych pożyczki. Depozyty składane w jednym od­dziale wypożyczane są przez inny oddział bądź centralę banku. W takim przypadku pierwszy od­dział powinien pobrać odsetki od drugiego oddziału lub centrali.

Większość państw interesuje się międzybankowymi płatnościami odsetek, zwłaszcza jeżeli wypłaca się je ze środków innych oddziałów ban­ku. Ustala się też, czy pożyczki pochodzą ze środków wniesionych przez podmioty zewnętrzne. Ponieważ banki przyjmują depozyty od wielu klientów, to brak jest możliwości ustalenia źródła pochodzenia pieniędzy zaangażowanych w każdą, indywidualną transakcję. Czasami transakcje by­wają grupowane.

Dodaj komentarz